Saturday, January 9, 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

TINGKATAN 6 ATAS 1 DAN 6 ATAS 2

MINGGU PERTAMA DAN KEDUA (4-15 JAN 2010)

TAJUK: 3. FUNGSI PERNIAGAAN

SUB-TAJUK: 3.2 PENGELUARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN:

3.21 Definisi dan peranan

3.22 Proses Pengeluaran

3.23 Perancangan

i) Lokasi kilang

ii) Susun atur kilang

3.24 Jenis-jenis pengeluaran

a. mengenali secara umum definisi, latar belakang dan proses pengeluaran

b. mengenali secara umum faktor penentuan lokasi dan susun atur kilang

Latihan:

A. Soalan Berperingkat

1 a) Berikan definisi pengeluaran. (2)

b) Jelaskan kepentingan dan tangungjawab pengurus pengeluaran. (9)

c) Jelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran. (14)

2 a) Jabatan pengeluaran merupakan pelengkap kepada jabatan-jabatan lain dalm organisasi. Jelaskan. (9)

b) Jelaskan faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan sesuatu lokasi pengelauaran sesuatu produk (16)

3 a) Nyatakan objektif-objektif yang perlu diambil kira dalam susun atur sesebuah kilang. (7)

b) Jelaskan jenis-jenis susun atur yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah kilang (9)

c) Bincangkan jenis-jenis pengeluaran. (9)

4 a) Nyatakan dan jelaskan 5 perkara yang perlu diambil kira dalam perancangan sesuatu susun atur yang baik. (10)

b) Dengan menggunakan contoh ,terangkan perbezaan antara susun atur produk dengan susun atur proses. (6)

c) i) Sebutkan 4 jenis pengeluaran yang boleh dipilih oleh sesebuah organisasi.

ii)Nyatakan kebaikan dan keburukan jenis-jenis pengeluaran? (9)

5. (a)Bagaimanakah CAD/CAM boleh mempercepatkan proses pembangunan sesuatu produk. (10)

(b) Merekayasa perniagan boleh membantu dalam mempertingkatkan produktiviti. Jelaskan secara terperinci. (15)

6. Terangkan konsep JIT dan jelaskan dua belas elemen yang terdapat di dalamnya. (25)

7. (a) Apakah itu ISO 9000? Huraikan empat prinsip ISO 9000. (15)

(b)Kini semakin banyak organisasi mengambil langkah untuk mendapatkan persijilan ISO 9000, pada pendapat anda, apakah faedah persijilan ini? (10)

8. (a) Jelaskan maksud Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) dan Pembuatan Bantuan Komputer (CAM). (10)

(b) Huraikan kebaikan untuk mereka bentuk dengan CAD/CAM (15)

9. (a) Berikan maksud dan objektif pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). (6)

(b) Mengapakah pengurusan kualiti diberi penekanan dalam perniagaan? (5)

(c) Jelaskan prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh. (14)

(b) Huraikan kebaikan untuk mereka bentuk dengan CAD/CAM. (15)

B. Soalan Pendek

1. Berikan definisi pengurusan pengeluaran (2)

2. Nyatakan empat cabaran pengurus pengeluaran (4)

3. Berikan dua sebab mengapa kita perlu mempelajari bidang
pengurusan pengeluaran. (2)

4. Nyatakan tiga jenis susun atur kilang. (3)

5. Nyatakan dua objektif kawalan kualiti. (2)

6. Bezakan antara pemeriksaan menyeluruh dengan pelan
persampelan. (4)

7. Nyatakan tiga kaedah pengurusan inventori. (3)

8. Bezakan antara kaedah penyelenggaraan reaktif dan proaktif. (2)

9. Nyatakan empat kebaikan pengurusan kualiti menyeluruh. (4)

10. Berikan definisi merekayasa. (2)

11. Terangkan kaedah kawalan inventori berikut:

(a) ABC

(b) EOQ

(c) JIT (3)

12. Berikan kebaikan merekayasa dalam pengeluaran. (3)

13. Nyatakan dan huraikan kategori kos yang dikaitkan dengan
pengurusan kualiti. (3)

14. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. (2)

15. Jelaskan dua prinsip dalam pengurusan TQM (2)

16. Nyatakan era perkembangan pengurusan pengeluaran dan konsep-konsep utama dalam era tersebut.

18. Huraikan kepentingan pengurusan pengeluaran kepada organisasi.

19. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh pengurus-pengurus pengeluaran.

20. Terangkan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, kewangan, dan sumber manusia.

21. Huraikan sistem pengeluaran secara am.

22. Huraikan sistem pengeluaran bagi aktiviti perniagaan/perusahaan tersebut.

(a) perladangan

(b) kedai barang emas

(c) tekstil

(d) perabot

(e) motokar

(f) sos

23. Huraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi sesebuah kilang.

24. Senaraikan tiga sebab utama susun atur kilang dibuat.

25. Senaraikan objektif susun atus kilang.

26. Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan susun atur tetap, susun atus proses, dan susun atur produk.

27. Berikan definisi istilah yang berikut:

(a) Kualiti

(b) Kawalan kualiti

(c) Pemeriksaan

(d) Inventori

(e) Kawalan inventori

(f) Analisis ABC

(g) Kuantiti pesanan ekonomi

(h) Sistem Just-in-Time

(i) Penyenggaraan.

28. Jelaskan jenis-jenis pengeluaran yang berikut:

(a) Pengeluaran mengikut tempahan

(b) Pengeluaran secara massa

(c) Pengeluaran secara kelompok

29. Senaraikan objektif kawalan kualiti.

30. Berpandukan gambar rajah, terangkan kawalan proses secara statistik.

31. Huraikan objektif kawalan kualiti.

32. Senaraikan sebab-sebab keperluan pengurusan inventori.

33. Senaraikan objektif penyenggaraan.

34. Huraikan kaedah-kaedah penyenggaraan.

35. Huraikan maksud istilah-istilah yang berikut:

(a) pengurusan kualiti menyeluruh'

(b) ISO 9000

(c) Merekayasa

(d) CAD

(e) CAM

36. Seanaraikan prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh.

37. Senaraikan kebaikan dan kelemahan pengurusan kualiti menyeluruh.

38. Huraikan cara-cara bagi sesebuah organisasi mendapatkan ISO 9ooo.

39.senaraikan faedah-faedahbagi sesebuah organisasi yang mendapat sijil ISO.

40.Huraikan objektif merekayasa.

41. Huraikan kelebihan dan kelemahan merekayasa.

42. Huraikan kelebihan CAD dab CAM.No comments:

Post a Comment